انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست Environmental Chemical Engineering

انجام پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست Environmental Chemical Engineering

عنوان پروژه:ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی عوامل موثر در فرایند تصفیه بیولوژیکی در محیطهای متخلخل

چکیده:

یک مدل ریاضی برای درمان بیولوژیکی آلاینده ها در یک محیط متخلخل که در این تحقیق خاک در نظر گرفته شده است مورد بررسی و توسعه قرار گرفته است.معادلات مدل از سه معادله دیفرانسیل جزئی جا به جایی و پراکندگی، و یک معادله دیفرانسیل ساده تشکیل شده است.این معادلات به روش تفاضل محدود حل شده است.

اثرات کمبود ذخیره اکسیژن،رشد توده ی سلولی و مقاومت در برابر حرکت آلاینده ها بر روی شدت درمان بیولوژیکی به وسیله شبیه سازی عددی فرایند درمان بیولوژیکی در محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج شبیه سازی عددی نشان داده است که کاهش شدت درمان بیولوژیکی آلاینده ها نه تنها به علت کمبود ذخیره اکسیژن بلکه می تواند به دلیل مقاومت در مقابل حرکت آلاینده در داخل شبکه روزنه های محیط متخلخل(خاک) باشد.

واژگان کلیدی:تصفیه بیولوژیکی،محیط متخلخل،توده ی سلولی

عنوان پروژه:ارائه مدلی فرایندی برای کمینه کردن آلاینده ها در صنایع پتروشیمیایی

چکیده:

در این تحقیق ،روشی نوین برای تعیین حد نهایی(مرزبندی)پیشگیری از تولید آلاینده ها در فرایندهای شیمیایی و بهینه سازی همزمان زیست محیطی و اقتصادی پیشنهاد شده و در یک کارخانه واقعی مورد آزمون قرار گرفته است.در این روش از تلفیق مدل ریاضی فرایندهای شیمیایی با مدل پراکنش آلاینده ها در محیط زیستی مدلی ترکیبی ساخته می شود که همراه با ضوابط زیست محیطی (غلظت های مجاز)چارچوبی،واقع گرایانه ،منطقی و علمی برای تصمیم گیری و انتخاب گزینه های مختلف پدید می آورد.

نمونه ای که مورد آزمایش قرار گرفته است ،فرایند تولید اسید نیتریک در مجتمع پتروشیمی شیراز است.گازهایی که از دودکش اصلی واحد مورد نظر خارج می شوند ،عامل عمده آثار منفی کار این واحد بر محیط زیست بشمار می روند.در تحقیق حاضر پس از ساخت مدل ،اعمال روش ارزیابی پیشنهاد شده،و تحلیل حساسیت متغیرهای موثر در غلظت آلاینده ها مرزبندی استعداد این فرایند برای کاهش آلاینده ها بدون استفاده از روشهای تصفیه در انتهای خط و تنها با اتکا به تغییر شرایط عملیاتی به انجام رسیده است.سپس،مقدار بهینه دما و فشار عملیاتی برای دستیابی به غلظت مجاز بدست آمده است.فرایند نمونه بسیار پیچیده است.اما بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که حتی در اینگونه موارد نیز می توان روش پیشنهادی را با موفقیت مورد استفاده قرار داد و به این ترتیب بکارگیری این روش کاملا عملی است.

کلیدواژه ها:پیشگیری از آلودگی،کمینه کردن آلاینده ها،طراحی فرایند برای محیط زیست،مرزبندی آلاینده ها،بهینه سازی زیست محیطی،برپایی فرایند،شبیه سازی ماکرو