انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت سیستم Industrial Engineering and Management Systems

انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت سیستم Industrial Engineering and Management Systems

عنوان پروژه:طراحي سيستم يكپارچه مديريت تداركات و پشتيباني در مديريت پروژه

چکیده:مدیریت تدارکات و پشتیبانی در سیستم مدیریت پروژه را می توان شاهراه ارتباطی میان تیم مدیریت پروژه و دنیای خارج از این سیستم دانست. به طور کلی مدیریت تدارکات و پشتیبانی در سیستم مدیریت پروژه عهده دار پیاده سازی و اجرای برنامه ریزی، زمان بندی و سازمان دهی فعالیتهایی در پروژه است که در پیشرفت و تکامل پروژه موثر و لازم می باشند. در این تحقیق سعی بر این شد که با توجه به وجود اطلاعات ابتدایی و استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت تدارکات و پشتیبانی پس از طراحیهای اولیه جهت ایجاد یک سیستم مدون و هوشمند انجام گیرد. بدین منظور در ابتدا سعی بر ایجاد مدل نقلی و نگارش فرآیندهای وزیر سیستمهای موجود در این سیستم شد و بعد از با استفاده از نرم افزارهای به خصوصی که در اجرای سیستمهای یکپارچه هوشمند استفاده وسیعی را دارا هستند مدل منطقی سیستم پیشنهادی ایجاد گردید. در این تحقیق ضمن رفع ابهامات در فرآیندهای موجود در تدارکات و پشتیبانی سعی بر این مهم صورت گرفته است که شبیه سازی اولیه سیستم مدیریت تدارکات و پشتیبانی پایه و اساسی مدل هایفیزیکی گردد.

کلیدواژه ها: مدیریت پروژه، مدیریت تدارکات و پشتیبانی، مدیریت اطلاعات، نمودار جریان داده، سیستمهای یکپارچه.

عنوان پروژه: طراحي سيستم اطلاعات مديريت امور مالي شركت گاز استان ايلام

چکیده:اطلاعات به عنوان یکی از منابع حیاتی هر سازمان تلقی شده و عامل اصلی در فرایند تصمیم گیری مدیران و افزایش بهره وری یک سازمان به حساب می آید. اداره موفق یک سازمان در شرایط موجود با پیچیدگی های روزافزون محیطی، شتاب تغییرات و افزایش رقابت، نیازمند تصمیم گیری های صحیح و به موقع توسط مدیران سازمان ها است که خود مستلزم دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت صحیح، دقیق و به هنگام و مرتبط می باشد. فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران از طریق طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در هر سازمان امکان پذیر بوده و انجام این مهم نیز بستگی کامل به شناخت و تعیین نیازمندیهایی اطلاعاتی شغلی مدیران خواهد داشت. با توجه به نوپا بودن شرکت گاز استان ایلام و عدم وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت و گزارشات مناسب مدیریتی، مدیران ارشد و میانی شرکت جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و به موقع با مشکلات فراوانی روبرو هستند و گاهاً جهت تهیه یک گزارش با فرمت مورد نیاز زمان زیادی صرف می گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نیاز شرکت گاز استان ایلام، بخصوص در تصمیمات مالی، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی شرکت بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از متدلوژی ساخت یافته و نگرشی متفاوت با متدلوژیهای سنتی به تجزیه و تحلیل و طراحیسیستم اطلاعات مدیریت امور مالی پرداخته شده است. برای دستیابی به نتیجه فوق به روشی کتابخانه ای، مشاهده ای و مصاحبه نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید. در این تحقیق ابتدا به کلیات پژوهشی و ادبیات تحقیق و سپس بهتشریح فعالیت گاز ایلام و وظایف امور مالی پرداخته و در نهایت ضمن تحلیل عملیات مالی واحدهای مختلف حسابداری جاری-حسابداری عمرانی حسابداری اموال حسابداری کالا حسابداری حقوق ودستمزد- بودجه و خزانه داری با تکنیکهای نمودار جریان اطلاعات تشریح پردازشها و نمودار جریان کار نسبت به طراحی خروجی های مورد نیاز مدیران شرکت، تعیین فرمت خروجی ها وتعیین سطوح دسترسی و طراحی فرهنگی دادهها اقدام شده است.

کلیدواژه ها :سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، نمودار جریان اطلاعات، تشریح پردازشها.

عنوان پروژه: طراحي سيستم اطلاعات مديريت و پيگيري گردش اطلاعات در كارخانه ساعت سازي زمان آوران

چکیده:پیشرفت سریع تکنولوژی سیستمها، اعم از تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژیهای مربوط به کارایی سیستم، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت کارآمد شرکتها دارد. از آنجایی که شرکت ساعت سازی زمان آوران فاقد سیستم اطلاعات مدیریت می باشد و گردش داده و استخراج اطلاعات به کندی صورت می گیرد و کندی این سیستم مانع بزرگی در راه توسعه شرکت و نیز کارایی و اثر بخشی فعالیتهای این سازمان میباشد، لذا ایجاد سیستم کامپیوتری اطلاعات مدیریت، از اولویت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع تصمیم گرفته شد که سیستم مکانیزه ای برای تمامی بخشهای شرکت طراحی شود. متدلوژی که در طراحی این سیستم استفاده خواهد شد متدلوژی ساخت یافته نوین (روش RUP)می باشد. برای ایجاد چنین سیستمی انجام مراحلی چون، تجزیه و تحلیل سیستم، طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیستم باید طی شود. هدف اصلی از ایجاد این سیستم استخراجاطلاعات کمی و کیفی بصورت صحیح، دقیق، مرتبط و به موقع است. در سیستم پیشنهادی مزیتهایی ازقبیل سرعت عمل، دقت، اطمینان از نتایج، به روز بودن اطلاعات، کاهش عملیات دستی، جلوگیری از مفقود شدن اطلاعات و کاهش اتلاف زمان وجود دارد.

کلیدواژه ها :سیستم مدیریت اطلاعات،گردش داده، بانک اطلاعاتی، سیستم مکانیزه،تحلیل و طراحی سیستم.

عنوان پروژه: ارائه رويكردي براي هم سوسازي سيستم هاي اطلاعاتي با مديريت پروژه با بهره گيري از مفهوم معماري سازماني

چکیده:بهره گیری از مفهوم معماری سازمان رویکردی است برای همسو سازی سیستمهای اطلاعاتی با کسب و کار؛ به عبارت دیگر، معماری سازمان نقشه ای است از سیستمهای اطلاعاتی سازمان، ارتباط اطلاعاتی و چگونگی بر هم کنش آنها برای رسیدن به اهداف سازمان و مجموعه جامعی است از مدلهای منسجم که ساختار و رفتار سازمان را از ابعاد مختلف تشریح می نماید. این ابعاد شامل کسب و کار، اطلاعات و داده ها، سیستم های کاربردی و زیر ساختهای فن آوری می باشد. تا به حال در ادبیات به صورت صریح به استفاده از چارچوب معماری سازمانی در یک پروژه نشده است. حال آن که بسیاری از پروژه ها، مانند پروژههای نفتی و ساختمانی از چنان ابعاد و طول زمانی برخوردارند که در حوزههای مختلف نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی گسترده دارند. لذا در این پژوهش با به کارگیری این مفهوم سعی در ارائه رویکردی برای همسو سازی سیستمهای اطلاعاتی با مدیریت پروژه با استفاده از PMBOK شده است. این رویکرد حاوی سه جزء یا مؤلفه اصلی است. جزء اول یعنی چارچوب معماری حاوی محصولات معماری و ارتباط بین آنهاست. جزء دوم یعنی زبان مدلسازی نحوه ارائه محصولات است. جزء سوم یعنی فرآیند اجرای معماری بیانگر گام ها و مراحل انجام معماری می باشد. در رویکرد پیشنهادی از چارچوب از کمن به عنوان جزء اول و زبان 2.1 UML به عنوان جزء دوم استفاده شده و استفاده از فرآیند توسعه معماری TOGAF برای جزء سوم پیشنهاد شده است. محصولات معماری برای حوزه مدیریت ارتباطات از حوزههای PMBOK برای یک پروژه ساختمانی با استفاده از رویکرد پیشنهادیتهیه و ارائه شده است.

کلیدواژه ها:همسوسازی سیستم های اطلاعاتی با مدیریت پروژه،استاندارد PMBOK ،معماری سازمانی،چارچوب زکمن،زبان UML

عنوان پروژه:طراحي سيستم مديريت ارزش كسب شده بر اساس اصول فازي

چکیده: سیستم مدیریت ارزش کسب شده متدولوژی ارزشمندی در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه است. مدیریت ارزش کسب شده با یکپارچه سازی سه بعد مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت محدوده پروژه امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی را فراهم میآورد. سیستم مدیریت ارزش کسب شده مدیران پروژه را قادر می سازد بتوانند میزان مغایرتهای زمانی و هزینه ای پروژه و شاخصهای عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمامپروژه را پیش بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت اقدام اصلاحی وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی کنترل پروژه است. تاکنون روشهای متعددی به منظور اندازه گیری عملکرد فعالیتهای پروژه ارائه شده است. در این پایان نامه یک روش جدید که بر اساس اصول فازی طرحریزی شده است، برای اندازه گیری ارزش کسب شده و تحلیل آنها ارائه می شود.در روش ارائه شده ابتدا از متغیرهای کلامی و اعداد فازی در بیان میزان پیشرفت فعالیتها استفاده می شود و سپس ارزش کسب شده در قالب عددی فازی بیان میشود. با فازی شدن ارزش کسب شده سایر اجزا سیستم مدیریت ارزش کسب شده نیز تبدیل به اعدادی فازی می شوند. در این پایان نامه چند روش برای تحلیل شاخص های فازی و برآوردهای فازی هزینه و زمان اتمام ارائه خواهد شد. در ادامه در فصل ششم و هشتم استفاده از نمودارهای کنترل برای شاخص های فازی عملکرد و برآوردهای فازی تشریح می گردد.

کلیدواژه ها:اعداد فازی،مدیریت ارزش،نمودار کنترل،شاخص فازی.