انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی نفت Petroleum Engineering

انجام پایان نامه مهندسی نفت Petroleum Engineering

 

عنوان پروژه:مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق متناوب آب و گاز در محیط متخلخل کربناته شکافدار همراه با بررسی مکانیزم ریزش ثقلی

 

چکیده:

 

در روشهای معمول ازدیاد برداشت از جمله تزریق آب و تزریق گاز بمنظور تأمین و تثبیت فشار مخزن و یا برای جابجایی غیر امتزاجی نفت معمولا آب در آبده مخزن و گاز در کلاهک گازی مخزن تزریق می گردد. از مزایای فرایند تزریق متناوب آب با گاز (WAG) اصلاح و حل معایب روشهای تزریق آب و تزریق گازیعنی بهبود راندمان جاروبی، بهبود پایداری جبهه پیشروی، بهبود نسبت تحرک بین فاز جابجا کننده جابجا شونده می باشد. در فرایند WAG در طی تزریق متناوب آب و گاز که بصورت سیکلهای چند ماهه می باشند، اطراف بلوکها یا همان شکافها متناوبا از آب و گاز احاطه می گردد. لذا ریزش ثقلی در طول اجرای سیکل زمانی تزریق گاز رخ می دهد. هدف اصلی این تحقیق انجام آزمایشات غیر امتزاجی و شبیه سازی تزریق WAG، تزریق آب، تزریق گاز بر روی مغزههای کربناته و مقایسه نتایج آزمایشات WAG با نتایج آزمایشات تزریق آب و تزریق غیر امتزاجی گاز، تعیین مقادیر متوسط ضریب بازیافت نفت توسط WAG، همچنین انجام آزمایشات و شبیه سازی مکانیزم ریزش ثقلی، تعیین مقادیر کمی ضریب بازیابی نفت در مکانیزم و در انتها نوشتن برنامه کامپیوتری برای بررسی مقدماتی مکانیزم ریزش ثقلی در یکی از مخازن نفتی ایران (مخزن سیریD) می باشد. نمونه های مغزه از رخنمونهای کربناته منطبق با شاخصی مخازن کربناته ایران و میدان سیریD تهیه گردید. از نمونهٔ آب دریا در کنار مخزن سیری D بعنوان آب تزریقی و از متان خالص بعنوان گاز غیر امتزاجی برای تزریق استفاده شد. با ترکیب مجدد ترکیبات در آزمایشگاه نمونه نفت زنده تهیه گردید.

آزمایشات مربوط به WAG، تزریق آب و تزریق گاز در مقیاس آزمایشگاهی در شرایط مخزن و بر روی نفت زنده انجام و سپس مقایسه بین انها انجام گردید. با فرض اینکه دبی تزریق در آزمایشات باید کمتر از دبی بحرانی باشد بنابراین دبی های یک دهم،دو دهم و نیم سانتی مترمکعب در دقیقه انتخاب و بادو نسبت تزریق آب به گاز یک و دو آزمایشات در شرایط مخزن انجام شدند. نتایج آزمایشگاهی نزدیک به نتایج حاصل از Eclipse100 برای فرایند WAG، تزریق آب و تزریق گاز می باشند. نتایج نشان می دهد که بهینه شده از سیالات تزریقی میزان بازیافت نفت را نسبت به تزریق آب و بخصوص تزریق گاز افزایش می دهد. در ضمن آزمایشات مربوط به ریزش ثقلی بر روی نمونه های مغزه کربناته بطول ۱، ۲ و ۳ فوت در مقیاسی آزمایشگاهی در شرایط استاندارد انجام و شبیه سازی آن با Eclipse100 در شرایط استاندارد و شرایط مخزن صورت گرفت. سپس برنامه کامپیوتری جهت بررسی مقدماتی مکانیزم ریزشی ثقلی با زبان برنامه نویسی فرترن و ویژوال بیسیک و بکارگیری فرمولها و معادلات حاکم در مخازن کربناته شکافدار و با توجه به شاخصی خواص فیزیکی سنگهای کربناته نوشته و تهیه گردید. در این مطالعه نتایج حاصل از برنامه کامپیوتری مکانیزم ریزش ثقلی و نتایج آزمایشگاهی در تطابق مطلوبی با نتایج Eclipse100 می باشند. در این تحقیق میزان ضریب بازیافت نفت مربوط به WAG نسبت به روشهای معمول از جمله تزریق آب و تزریق گاز حدود ۳ تا ۹ درصد افزایش داشته و ضریب بازیافت نفت مربوط به مکانیزم ریزش ثقلی بطور مجزا حدود ۱ تا ۵ درصد می باشد.

کلیدواژه ها:تزریق آب،تزریق گاز،ریزش ثقلی،امتزاج،ضریب بازیافت