انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

 

انجام پایان نامه

 

پایان نامه 

 

مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه اقتصاد economy

انجام پایان نامه اقتصاد economy

دپارتمان اقتصاد در گروه مشاوران ایران تز از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور می باشد.این دپارتمان در حوزه چاپ مقالات و پروپوزال و پایان نامه آماده همکاری با دانشجویان می باشد.گرایش هایی از رشته اقتصاد که کارشناسان ایران تز در آنها آمادگی همکاری با دانشجویان را دارند به شرح زیر می باشد:

انجام پایان نامه اقتصاد در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه علوم اقتصادی

انجام پایان نامه اقتصاد محیط زیست

انجام پایان نامه اقتصاد انرژی

انجام پایان نامه اقتصاد برنامه ریزی سیستم

انجام پایان نامه اقتصاد توسعه اقتصادی

انجام پایان نامه اقتصاد تجارت الکترونیک

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال اقتصاد:

نگارش پروپوزال اقتصاد یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه اقتصاد می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند ارائه ی مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.

عنوان پروژه:بررسی عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی در کشورهای صادر کننده نفت و مقایسه تطبیقی با کشورهای OECD

چکیده:

در این تحقیق ما به دنبال یافتن مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد و گسترش اقتصاد غیررسمی در کشورهای وابسته به نفت هستیم. در واقع هدف اصلی ایجاد ارتباطی منطقی در یک چارچوب تحلیلی بین دو موضوع مهم مطرح شده در ادبیات اقتصادی یعنی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد وابسته به نفت است. تاکنون به عوامل مختلفی همچون بار مالیاتی، شدت مقررات محدودیتهای بازار کار و... که می توانند در اندازه اقتصاد غیر رسمی مؤثر باشند. در ادبیات اشاره شده است. از طرف دیگر از دهه ۱۹۸۰ به بعد توجه برخی از اقتصاددانان به موضوع اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی جلب شد. علت این توجه خاصی وجود نوعی تناقضی در عملکرد اقتصاد این کشورها بود. با وجود منابع سرشار طبیعی این نوع کشورها با رشد پایین و وضعیت ناکارآمد اقتصادی مواجه بودند. در این زمینه نیز تئوریهای مختلفی مطرح شده تا بتوانند این پدیده را توضیح دهند. در تلاش برای یافتن جواب پرسشهای مطرح شده در این تحقیق در یک تحلیل تئوریک با ایده گرفتن از مدل لویزا(۱۹۹۸) به این نتیجه رسیدیم که وابستگی به نفت اثر معنی داری بر حجم اقتصاد غیر رسمی دارد. همچنین با استفاده از روش های آماری مشخص گردید، به طور نسبی کشورهای وابسته به نفت دارای اندازه بزرگتری از اقتصاد غیررسمی نسبت به کشورهای دیگر و به طور خاص کشورهای OECD هستند. نتایج اقتصادسنجی نشان می دهد محدودیتهای تجاری، گستردگی سطح فساد و رانت جویی، فشار و سنگینی قانونگذاری از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد غیر رسمی در کشورهای نفتی است. در کشورهای OECD نیز رشد بار مالیاتی و شدت مقررات را میتوان جزء مهمترین عوامل تاثیرگذار در حجم اقتصاد غیر رسمی نام برد.

کلمات کلیدی:اقتصاد غیررسمی ،کشورهای وابسته به نفت،شومی منابع طبیعی ،فساد ، ناکارآمدی دولت

عنوان پروژه:بررسی عوامل تعیین کننده چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری

چکیده:

چرخه های تجاری متغیرهای کلان، تصویر گویای میزان انحراف از روند رشد بلند مدت اقتصاد یک کشور هستند. مطالعه عوامل پیدایش دورههای رکود و رونق کمک شایانی به درک نحوه عملکرد ساختار اقتصادی کشور نموده و ابزار مناسبی در اختیار سیاستگذار قرار می دهد تا بدین وسیله سیاستهای مناسب در راستای هموارسازی نوسانات اتخاذ نماید. مکتب های مختلف بر اساس فرضیهای متفاوت به شناخت عوامل ایجاد کننده نوسانات چرخههای تجاری پرداختهاند. رویکردی که در سالهای اخیر بهطور گسترده مورد استفاده محققان قرار گرفته است، دیدگاه چرخههای تجاری حقیقی است. ادوار تجاری حقیقی به لحاظ تئوریک بر پایه فروضی کلاسیکهای جدید شامل بهینه سازی احاد اقتصادی خرد، برقراری تعادل والراسی در تمامی بازارها بوده و به لحاظ تجربی با فاصله گرفتن از روشهای معمولی اقتصادسنجی بر محاسبات عددی و روشهای کمی سازی بنا نهاده شده است، از این رو این رویکرد منجر به پیدایش جریان جدیدی در ادبیات اقتصاد کلان شد. در این رساله ادوار تجاری اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد RBC پرداخته خواهد شد. برای بیان تحلیل کمی از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل تکنیک جدیدی که توسط چاری، که ومکگراتن در سال ۲۰۰۶ مطرح شده، به کار گرفته خواهد شد. در این تکنیک با در نظر گرفتن مدل تعادل عمومی دینامیک تصادفی، تمامی عواملی که منجر به پیدایش افت و خیزهای اقتصادی خواهند شد. در چهار جنبه شوک - جنبه بهرهوری، جنبه نیروی انسانی، جنبه سرمایه گذاری و جنبه مخارج دولت - خلاصه خواهند شد که تمامی این جنبهها به صورت درون زا از حل مدل به دست خواهند آمد، بنایراین با برگرداندن جنبه ها به مدل دادههای واقعی تولید خواهند شد، از این رو به این روش حسابداری چرخههای تجاری گفته میشود. کاربرد این تکینیک در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن اثر صادرات نفت و گاز نتایج نشان داده است که جنبه کارایی و همچنین شوک های نفتی از کانالی جنبه مخارج دولت مهمترین مکانیزمهای انتقال شوک در اقتصاد ایران هستند.

کلمات کلیدی : نوسانات متغیرهای کلانی، چرخه های تجاری حقیقی، حسابداری چرخه های تجاری، فرایند مارکف